24.4 C
Athens
Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024

Διαφημιστείτε εδώ

Νέες βαρύτατες ποινές για τις πειραγμένες ταμειακές. Οι μεγάλες αλλαγές ελέγχων που προβλέπει νέα εγκύκλιος Πιτσιλή

Βαριές καμπάνες και πρόστιμα της τάξης των 100.000 ευρώ περιμένουν τους επιχειρηματίες που “πειράζουν” τις ταμειακές τους μηχανές

Με βάση νέα εγκύκλιο που εξέδωσε ο  διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής και έχει στόχο όσους και όσες χρησιμοποιούν “πειραγμένες” ταμειακές για να “κρύβουν”τζίρους εκδίδοντας “μαϊμού” αποδείξεις, προβλέπονται πρόστιμα που  φθάνουν έως  και τα 100.000 ευρώ.

Η εγκύκλιος παρέχει επίσης διευκρινίσεις για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών:

Συγκεκριμένα σε σχέση με τα πρόστιμα:

Για παραβάσεις παραβιάσης ή παραποιήσης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), κατά οποιονδήποτε τρόπο, επιβάλλονται πρόστιμα ανά ελεγχόμενο έτος ως εξής:

–  όταν ο υπαίτιος της παραβάσεως είναι ο κάτοχος- χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή οντότητο, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις φορολογικές δηλώσεις  των τριών τελευταίων φορολογικών ετών. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ, ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τηρήσεως απλογραφικών βιβλίων ή των 30.000 ευρώ, ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τηρήσεως διπλογραφικών βιβλίων.

όταν ο υπαίτιος της παρα βασεως είναι η επιχείρησις που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ.

– στην περίπτωση που ο υπόχρεος προσέλθει αυτοβούλως στην αρμόδια φορολογική αρχή και υποβάλει δήλωση απώλειας Φ.Η.Μ., πριν την έκδοση της σχετικής εντολής ελέγχου κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου, δεν επιβάλλεται το ελάχιστο πρόστιμο των 10.000 ή 30.000 ευρώ, αλλά επιβάλλεται μικρότερο πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ ανεξαρτήτως του πλήθους Φ.Η.Μ. που αναφέρονται στη σχετική δήλωση απώλειας.

Πότε στοιχειοθετείται παραβίαση ή παρέμβαση στις ταμειακές μηχανές

Παραβίαση του ΦΗΜ συνιστά :

–  Η παραβίαση της σφραγίδας της κεφαλής της βίδας ασφαλείας και η παρέμβαση στο υλικό του ΦΗΜ (hardware) ή στον μικροκώδικα (firmware) του ΦΗΜ.

–  Σε περίπτωση χρήσεως ειδικών φορολογικών μηχανισμών παραβίαση συνιστά και η τροποποίηση του λογισμικού υποστηρίξεως που βρρίσκεται εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία του μηχανισμού με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

-Παραποίηση των αρχείων ΦΗΜ συνιστά η αλλοίωσή τους, δεδομένου ότι η έννοια της παραποίησης σχετίζεται αποκλειστικά με τα παραγόμενα από τους ΦΗΜ αρχεία

– Επέμβαση στην λειτουργία του ΦΗΜ με οποιοδήποτε τρόπο συνιστά η κάθε παρεμβολή ή παρέμβασις στην λειτουργία του που διασπά τη σχετική ενότητα και διακόπτει την αλληλουχία τεκμηριώσεως του εκδοθέντος παραστατικού.  Επέμβαση στη λειτουργία του ΦΗΜ με οποιοδήποτε τρόπο συνιστά, επίσης, και η κάθε είδους παράκαμψη αυτού. Ειδικότερα, τα παραπάνω σχετίζονται με τη λειτουργία του ΦΗΜ ως ενιαίου λειτουργικού συνόλου που διασφαλίζει την ακεραιότητα του περιεχομένου του παραστατικού, από τη στιγμή της έκδοσής του έως και την λήξη της περιόδου φύλαξής του.

Οι προδιαγραφές

Επίσης, η εγκύκλιος, ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές. Έτσι:

Για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές επιβάλλεται το ανάλογο ποστό προστιγμο. Το πρόστιμο της εν λόγω περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου των στοιχείων.Με  τον όρο «ακεραιότητα του περιεχομένου λογιστικού στοιχείου» νοείται ότι το περιεχόμενο ενός λογιστικού στοιχείου δεν έχει αλλοιωθεί σε σχέση με ότι απαιτείται από τον ως άνω νόμο ή με ότι καθορίσθηκε από τον εκδότη του ενώ με τον όρο «αυθεντικότητα προέλευσης λογιστικού στοιχείου» νοείται η διασφάλιση της ταυτότητας του προμηθευτή ή του εκδότη του τιμολογίου.

Τα POS

Με σχέδιο νόμου, του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που έχει τεθεί σε διαβούλευση, ενόψει της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές θεσπίζεται υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των POS με την  ΑΑΔΕ και, αντίστοιχα, των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν POS που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Προβλέπεται, επίσης, η υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης από την πλευρά των παρόχων, η οποία θα δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ. Η μη υποβολή της δήλωσης συνεπάγεται την παύση νόμιμης λειτουργίας των POS, καθώς και πρόστιμα έως 200.000 ευρώ για τους παρόχους και έως 10.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ακατάλληλα POS.

Διαφημιστείτε εδώ
Latest news
BUSINESS
LIFE STYLE