17.4 C
Athens
Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Διαφημιστείτε εδώ

Εξοικονομώ 2021: Όλες οι προϋποθέσεις και οί προθεσμίες για να ενταχθείς

Mόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του Προγράμματος θα υποβάλλονται οι αιτήσεις χρηματοδότησης.Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις εντός 50 ημερών ενώ για όλους τους τύπους αίτησης (μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών), προβλέπεται υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.Η πλατφόρμα ανοίγει στις 13 Δεκεμβρίου.Όσο αναφορά τις προϋποθέσεις που κρίνουν μια κατοικία επιλέξιμη,αυτές είναι ότι η κατοικία θα πρέπει να υφίσταται νόμιμη και μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα, να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, να έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Σημειώνεται ότι στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1), εάν υπάρχει μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση της κύριας κατοικίας και στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2), καθώς και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είναι απαραίτητο να εμπεριέχεται πλήρως και ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.

Οι υπαγωγές στο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά Π.Ε., με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης των εγκεκριμένων αιτήσεων υποβολής που έχει προκύψει από τη συγκριτική αξιολόγηση.

Η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής ενώ, υπό προϋποθέσεις, δίνεται δικαίωμα παράτασης της 12μηνής προθεσμίας υλοποίησης των εργασιών έως και ενενήντα ημέρες.

Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το Πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου. Κατόπιν γίνεται η υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα και η λήψη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.

Ως προς τα ποσοστά ενίσχυσης, για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 75% στα ιδιοκατοικούμενα και στο 65% στις περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.

Για ατομικό εισόδημα 5.000-10.000 ευρώ και 10.000-20.000 ευρώ οικογενειακό, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 70% στα ιδιοκατοικούμενα και στο 60% στις περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.

Για ατομικό εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ και 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 55% στα ιδιοκατοικούμενα και στο 45% στις περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.

Για ατομικό εισόδημα 20.000-30.000 ευρώ και 30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 45% στα ιδιοκατοικούμενα και στο 40% στις περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.

Για ατομικό εισόδημα 30.000-50.000 ευρώ και 40.000-60.000 ευρώ οικογενειακό, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 40% στα ιδιοκατοικούμενα και το ίδιο ισχύει στις περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να καλύψουν το υπόλοιπο ποσό με ίδια κεφάλαια ή με άτοκο δάνειο ενώ προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση ύψους 10% για αιτήσεις Πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας.

Αποκλειστικά για τους ωφελουμένους της εισοδηματικής κατηγορίας 1 (της χαμηλότερης κατηγορίας), σε περίπτωση σύναψης δανειακής σύμβασης, παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου για την εξασφάλιση του δανείου προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η εγγυοδοσία θα καλύπτει το ποσό στο 100% της δανειοδότησης βάσει του ποσοστού που αναλογεί στον ωφελούμενο από τον συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας το κόστος των κοινόχρηστων δαπανών επιμερίζεται με βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας των διαμερισμάτων. Για τις αιτήσεις πολυκατοικίας, επιλέξιμο για το πρόγραμμα είναι το μέρος των δαπανών που αφορά στα διαμερίσματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων με ΦΠΑ ανά αίτηση Ωφελούμενου (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία), δεν μπορεί να υπερβαίνει: α) το γινόμενο του 1,0 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, β) το γινόμενο του 200 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, γ) τις 28.000 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

Παράλληλα, εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί κατ’ ελάχιστον το 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών βάσει της απόφασης υπαγωγής. Αν η τμηματική προθεσμία παρέλθει χωρίς την εξασφάλιση του ανωτέρου όρου, θα κινείται η διαδικασία απένταξης της αίτησης, ενώ σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, , αν απαιτείται θα γίνεται δημοσιονομική διόρθωση.

Διαφημιστείτε εδώ
Latest news
BUSINESS
LIFE STYLE